انقلاب سفيد - ( رفرم اجتماعی اقتصادی  شاه )

در ششم ماه بهمن ۱۳۴۱ محمد رضا پهلوی ، شاه ايران ،  رفرمی  اقتصادی و اجتماعی  را  با  نام " انقلاب سفید شاه و مردم "  در شش اصل از طریق رفراندوم عمومی به تصویب رساند. این اصول عبارت بودند از:

1 - از بين بردن سيستم ارباب  و رعيتی ( اصلاحات ارضی )

2 - ملی کردن جنگلها و مراتع

3 - فروش سهام کارخانجات دولتی

4 - سهيم کردن کارگران در سود کارخانه ها

5 - دادن حق رای به زنان ( اصلاح قانون انتخابات )

6 - ايجاد سپاه دانش

مهمترین اصل این رفرم اصل اول اصلاحات ارضی  ، به معنی تقسیم زمینهای دولتی و زمين های زمين داران بزرگ  بین كشاورزان  بود كه باعث آزادی نیروی كار کشاورزان می گردید. اين اصل از طرفی با مخالفت مالكان و از طرف دیگر با مخالفت بخشی از روحانیت ،  روبرو شد.

برای كاهش دادن مخالفت مالكان بزرگ، تبصره هایی به قانون مرحله اول اضافه شد اما مخالفت مذهبی  با اقدامات محمد رضا شاه گسترده تر و ریشه دارتر بود  و ادامه داشت.