لينه

در سوئد کمتر کسی است که با نام  لينه آشنا نباشد. کارل ون لينه 1707-1778 يکی از دانشمندان و پرفسوران معروف دنيا در قرن هجدهم به شمار می رود.

او در شهر اوپسالا در کشور سوئد زندگی می کرد.

لينه می دانست که بسياری از گياهان فاقد نام علمی هستند و يا نام علمی آنها در کشورهای مختلف فرق می کند. او سعی کرد گياهان را به طور علمی دسته بندی کند و برای هرکدام نامی علمی تعيين نمايد. لينه برای اين کار زبان لاتين را به کار گرفت که در آن زمان زبان بين المللی بود و اکثر دانشمندان در اروپا به اين زبان آشنايی داشتند.

 

سيستمی را که لينه برای نامگذاری علمی گياهان انتخاب کرد ، هنوز هم در تمام دنيا مورد استفاده ی دانشمندان قرار می گيرد. بدين ترتيب که نام هر گياه از دو قسمت کلی تشکيل می شود:

1- قسمت اول نام علمی هر گياه در واقع " نام خانوادگی " آن گياه است و مشخص می کند گياه از چه خانواده ای می باشد.

2- قسمت دوم نام ، مشخصات خاص آن گياه را بازگو می کند.

 

تا کنون نام حدود 400000 نوع گياه در دنيا ثبت شده است.

عکس لينه در روی اسکناسهای صد کرونی سوئد نيز چاپ شده است.

 

کلمه های تازه:

فاقد = نداشتن ، کمبود

فاقد نام علمی هستند = نام علمی ندارند

نام علمی = نامی که دانشمندان استفاده می کنند

دسته بندی = طبقه بندی ، گروه بندی

ثبت شده = نوشته شده

 

پرسش :

1- لينه در چه قرنی می زيست  و در کجا زندگی می کرد؟

2- خدمت بزرگ لينه به علم گياه شناسی چه بود؟

3- لينه چگونه گياهان را نامگذاری کرد؟

4- تا بحال نام چند نوع گياه ثبت شده است؟