خواسته ی اتحاد کميته های کارگری در اول ماه مای 2006:

 

1-     لغو قرار دادهای موقت کار ، بعنوان قراردادهایی بغایت اسارت بار و استخدام رسمی تمامی کارگران .

2-     تعیین حد اقل دستمزد ، بالا تر از خط فقر و افزایش آن متناسب با تورم فزاینده .

3-     پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران ، و جبران خساراتی که طی این مدت متوجه کارگران شده است .

4-     تامیین کار مناسب ، برای همه افراد آماده به کار ، یا پرداخت بیمه بیکاری مکفی ، به آنان اعم از زن و مرد .

5-     توقف فوری و بدون قید و شرط اخراج ها و بیکار سازی کارگران،تحت عناوین و بهانه های مختلف

و با زگشت به کار تمامی کارگران اخراجی و بیکار شده بویژه کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه . 

6- آزادی ایجاد تشکلات مستقل کارگری ، به انتخاب خود کارگران ، بدون اجازه و دخالت دولت و نهادهای تابعه آن ، و به رسمیت شناختن آن ها ، از جانب دولت .

7- برخورداری از حق اعتصاب و سایر اشکال اعتراضی جمعی و شناخته شده کارگری ، و به رسمیت شناختن آن از جانب دولت .

8- آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقید تی

9- برابری کامل حقوق مردان و زنان ، در همه زمینه ها از جمله مزد برابر ، در قبال کار برابر.

10- تعطیلی اول ماه مه- 11 اردیبهشت بعنوان روز جهانی کارگر ، روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران ، و به رسمیت شناختن و درج آن در تقویم سا لانه کشوری بعنوان یک روز تعطیل رسمی و آزادی برگزاری جشن اول ماه مه در این روز .

11- ممنوعیت کار کودکان و مهیا نمودن امکانات رفاهی ، آموزشی ، پرورشی ، و ... برای فرزندان کارگران از جانب کارفرمایان و دولت .

12- توقف فوری بازداشت و محاکمه کارگران و فعالان کارگری ، و آزادی بدون قید و شرط تمامی کارگران زندانی ، از جمله منصور اسانلو ، از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران و لغو احکام صادره علیه کارگران شرکت کننده در اول ماه مه شهر سقز .

13- به رسمیت شناختن کلیه حقوق شهر وندی برای همه کارگران مهاجر از جمله کارگران افغان در کشور ،و رفع تبعیض از آنان .

14 محکوم نمودن کشتار کارگران ، در خاتون آباد کرمان ، و معرفی و محاکمه عاملین این کشتار ، تحت کنترل و نظارت کارگران .

15- لغو سه جانبه گرایی ،  در تمام امور و مسائلی که به منافع کارگران و کارفرمایان مربوط می شود .

16 بر خورداری از حق آزادی اندیشه و بیان ، قلم و مطبوعات ، گرد هم آیی و اجتماعات و به رسمیت شناختن آن از جانب دولت .   

 

                                                          اتحاد کمیته های کارگری

                                                   به مناسبت اول ماه مه   11/2/1385

                                                                                2006.05.01