نا آرامی ها  در ايران

انتخابات رييس جمهوری در ايران خشم مردم را برانگيخته است . مردمی که سی سال ديکتاتوری و عدم تامين اقتصادی  و اجتماعی را تحمل کرده بودند اکنون تصميم گرفته اند که به خيابانها بيايند و اعتراض خود را به گوش جهانيان برسانند. ايرانيان خارج از کشور نيز با شرکت در تظاهرات سعی می کنند که از مردم ايران حمايت کنند.

مردم ايران ديگر از کسانی که با نام خدا و اسلام آنها را فريب داده  و تمام حقوق اوليه ی آنها را پايمال کرده اند بيزارند و خواهان حکومتی مردم سالار هستند. آنها برای اين مهم در محله های مختلف خود را سازمان دهی می کنند  تا امنيت محله ی خود را به دست بگيرند  و نگذارند کسی به آنها تعرض کند.  

مردم ايران شعارهای خود را در پشت بامها تکرار می کنند از جمله:

آزادی و برابری  حق مسلم ماست.

خامنه ای ، هاشمی ، مرگ به نيرنگتان
خون جوانان  ما ، می چکد  از  چنگتان

دولت جنايت می کند   رهبر حمايت می کند.

مردم ايران تظاهرات خود را در کمال آرامش پي می گيرند  و خواهان محاکمه ی مسئولان در يک دادگاه  مردمی  و بدون خشونت هستند. امروز ديگر حتی کسانی که عزيزانشان را در جنگ از دست داده اند و به استقرار اين رژيم کمک کرده اند نيز به خيابانها می آيند و برعليه اين نظام شعار می دهند چرا که آنها نيز متوجه شده اند که ثمره ی انقلاب آنها توسط ديکتاتورها به تاراج رفته است .

عکس های فرستاده شده :