آدرس فيلم هايی از نا آرامی ها و کشتار در ايران

http://www.youtube.com/watch?v=SOUA3btx5WU

http://www.youtube.com/watch?v=V4I6Aj8M1ck

http://www.youtube.com/watch?v=OIrX6UiXReE

http://www.youtube.com/watch?v=KrI_1pIRru8

http://www.youtube.com/watch?v=vW6RvHS44SA

http://www.youtube.com/watch?v=mjMLg3ThZGk

http://www.youtube.com/watch?v=1BbkEv6DHZY

http://www.youtube.com/watch?v=ExPJCqijThI

http://www.youtube.com/watch?v=zoj3uPK7q_4

http://www.youtube.com/watch?v=TPwswYjjVY0&feature=related

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter