سوئد در گذرگاه تاریخ                       

از  اسطوره  و  باورها  تا  خوی  و  رفتار

اودن  شاید از جهتی بزرگترین و مهمترین خدای اقوام شمالی ) اسكاندیناوی ) به شمار می آید.  ویژگی این  خدا به این مطلب باز می گردد كه شخصیّت و كردارش با موضوع قدرت، ارتباط تنگاتنگ دارد. او مظهر پیروزی در جنگ هاست .  اما  این  كامیابی ها  در بیشتر  موارد  نه  از یك  سرشت  خدايی  كه  در ایزدان  اقوام  دیگر مشاهده  شده بلكه از رفتاری ناشی می شود كه در جریان نبردها  و   رویارويی  با  دشمنان  از  او  سر  می زند.  درباره ی   اودن  آمده  است  كه  هنگامی  كه  لازم  می دانست  از  هیچ   نیرنگی  ابا  نداشت  و  اصولا  صفات  غیر اخلاقی در اودن چندان  وافر است  كه برخی پرسیده اند : " آیا او یك خدا بود یا یك اهریمن ؟ "

رقابتی كه میان  خدایان  دیگر و از جمله اودن  و تور وجود دارد  و اینكه  اودن  در جریان تحصیل قدرت، از هیچ تحقیری در مورد  تور فروگذار نمی كند همه بیانگر گداختن احترام  و اخلاق  در ذوب خانه های قدرت است. مردم خدایان  را می آفرینند و خدایان مردم  را و بعبارت  دیگر خدا كمال  مطلوبی است كه مردم خلق كرده اند  و  به گونه ای  آن را الگوی  زندگی  نهاده اند  و آرزو ها  و خصال  خود را در آن قرار داده اند.  اودن، تور، تیر و فری، آيینه ی همین  آرزوها و صفاتند، اما این نوع آيینه ها خود چهره ها را هم دگرگون می سازند  و همانطور كه گفتیم آفریده و آفریننده  هستند.