مهاجرت يا فرار مغزها
 

شدت گیری هر چه بیشتر جنگ ایران  و عراق، افزایش دستگیری  و  اعدامها ،   كنترل  شدید  مردم  و ازدیاد  فشار اقتصادی  و اجتماعی بر دوش آنها باعث شد كه میلیونها نفر از ایرانیان كه بيشتر از اقشار تحصیلكرده بودند از ایران به خارج  فرار و مهاجرت كنند.

در حال حاضر در حدود  80000  نفر ایرانی در كشور سوئد اقامت دارند.