کشتار وحشيانه

 در خرداد 1360 هجری خورشيدی (  1981  ميلادی)  رئیس جمهور بنی صدر از سمتش خلع  شد  و رجایی به عنوان  ریاست جمهوری انتخاب گردید.  سازمان مجاهدین  كه تا این زمان  بطور كلی  هودار رژیم بود،  به مخالفت  با رژیم  پرداخت  و به  مبارزهُ  مسالحانه  دست  زد  و در  نتیجه عده ی  زیادی     از افراد بالای رژیم از جمله رجایی ( رئيس جمهور)  و باهنر( نخست وزیر ) كشته شدند.
این درگیریها به سركوب نیروهای آزادیخوه
  و چپ  توسط رژیم سرعت بخشید. فعالیت احزاب سیاسی  و انتشار روزنامه ها و نشریات مخالف جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شدند.

در ماه شهریور سال ۱۳۶۰ بیش از دهها هزار نفر از جوانان چپ و هوادار کارگران تیرباران شدند و اجساد آنان به گورستان خاوران برده شد۰ این گورستان بعدها به گلزار خاوران معروف شد۰

خانواده های تیرباران شده ها روزهای جمعه ی اول هر ماه به گلزار خاوران می روند و با خواندن سرود و نثار گل بر آرامگاه فرزندانشان یاد آن ها را زنده نگه می دارند۰

اوج این اعدامها در شهریور ماه سال ۱۳۶۰ (1982) بود كه به " شهریور خونین"  معروف است .


 پرسش و تمرين:

1 - شعر " زندگينامه ی شقايق "  نوشته ی شفيعی کدکنی را بخوانيد.

       3_6_shaghayegh

2 - شعر فاطمه را بخوانيد.

      خدای من آدمکش نيست !

3 - مجازات اعدام سالهاست که در سوئد و بسياری از کشورهای اروپايی لغو شده است. به نظر شما وجود حکم اعدام در ايران نشانه ی چيست؟

4 - شهریور خونین در چه سالی بود ؟

5 - چگونه می توانيم دنيايی بدون خون ريزی و کشتار داشته باشيم؟

6 - نوشته ی با شروع اعدام را بخوانيد.