آزادی نسبی  و اشغال سفارت آمريکا

از فردای روز قیام، رژیم جدید كه به كمك دولتهای خارجی و سازش بورژوازی ایران با روحانیت و كمبود آگاهی سیاسی توده مردم و نیز عدم تشكلهای انقلابی  برای رهبری  كارگران و زحمتكشان، روی كار آمده بود، در جهت پس گرفتن دست آوردهای قیام از مردم حركت كرد. ولی از آنجاییكه روحیهُ انقلابی و آزادی خواهی و عدالت طلبی مردم و بویژه  كارگران بالا بود، این كار یعنی برقراری دیكتاتوری جدید مدتی بطول انجامید. در این فاصله احزاب و سازمانهای مختلفی تشكیل شدند و آزادی مطبوعات بطور نسبی  برقرار گردید.

 

در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریكا توسط عده ای از دانشجویان مسلمان كه خود را " دانشجویان پیرو خط امام"  می نامیدند، اشغال شد.

در اواسط آذرماه همان سال بازرگان از سمت نخست وزیری دولت موقت كنار گذاشته شد و به این ترتیب عمر دولت موقت اوایل انقلاب به پایان رسید.