قيام 21 بهمن

روز جمعه ۲۰ بهمن، شب هنگام ، ناگهان مردم به خیابانهای تهران می ریزند زیرا كه خبر رسیده بود كه گارد شاهنشاهی به تعدادی از افراد نیروی هواییهمافران كه به انقلاب پیوسته اند حمله و تیراندازی كرده است.

درگیری در نیروی  هوایی تا فردا آنروز ادامه داشت و مردم كه به كمك نیروی هوایی شتافته بودند توسط آنها مسلح  می شوند.  از طرف روحانیان اعلام می شد كه امام خمینی هنوز فرمان جهاد نداده است  ولی دیگر دیر شده بود.

 در ضمن حدود ۲۰ هزار نفر هوادار سازمان چریكهای فدایی خلق كه قرار بود برای بزرگداشت سالروز سیاهكل تظاهرات كنند هم به خیابانها ریخته بودند و به سرعت عده ای از آنها مسلح شدند و با كمك و یاری مردم عادی به پادگانها حمله كردند. اكثر فرماندهان ارتش قبل از آن پادگانها را تخلیه كرده بودند و سربازان به مردم پیوستند.

 

شب ۲۱ بهمن عده ای از مردم در میدان فوزیه (میدام امام حسین فعلی) با درست كردن " كوكتل مولوتف "  به شكار تانکهای رژیم پرداختند.

 

در روز ۲۲ بهمن فرماندهان پادگانهایی كه مقاومت می كردند، اعلام همبستگی و بی طرفی كردند. این روز، به روز سقوط نظام شاهنشاهی در ایران تبدیل شد.

 

عكس

صحنه ای از مبارزه مردم برای انهدام كامل رژیم شاه در روز ۲۲ بهمن