افزايش درآمد  و  تورم

در آمد نفت كه در سال ۱۳۴۲ برابر با ۴۰۰۰۰ میلیون ریال ( ٪۱۲  تولید ناخالص ملی) بود، در سال  ۱۳۵۰ بعلت انفجار قیمت نفت در سطح جهانی، آنرا به ۱۳۳۳۳۳۰۰ میلیون ریال رساند. این در آمد سرسام آور كه عمدتاً در بخش نظامی و اداری خرج شد به تورم دامن زد و بعدها بحران سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ را بوجود آورد كه دولت با كسری بودجه مواجه شد.

در سال ۱۳۵۳ تشكیل حزب رستاخیر توسط شاه اعلام شد كه رهبری آن به  نخست وزیر وقت " امیر عباس هویدا"  واگذار گردید. شاه با تأسیس این حزب در نظر داشت كه نظام تك حزبی را در تاریخ بعد از انقلاب مشروطه ایران  پایهُ گزاری نماید. این حزب " تك رو"  كه بزعم شاه گام بلندی  در جهت دمكراتیك كردن  كشور و سهیم نمودن دیگران در قدرت سیاسی بود، نتوانست همه گیر گردد و بیشتر باعث متنفر شدن مردم از شاه شد.

 

 امیر عباس هویدا - نخست وزير