پرچم ايران

پرچم ايران از سه رنگ سرخ ، سفيد و سبز تشکيل شده است.

رنگ سرخ :

می گويند اولين بار شخصی به نام کاوه که آهنگر بوده است ، پيشبند آهنگری خود را که از خون پسرانش رنگين شده بود بر چوب بست و به دست گرفت و پيشاپيش مردمی که بر ضد ضحاک قيام کرده بودند ، حرکت کرد. از آن به بعد رنگ سرخ که به رنگ خون است مظهر آزادی شمرده شد .

در ادبيات ايران رنگ سرخ گلهای لاله و شقايق که در دشتها مِی رويند ، مظهر جاودانگی کسانی است که در راه آزادی شهيد می شوند.

آزادی دو جنبه دارد:  1 - اقتصادی     2 - اجتماعی

آزادی اقتصادی يعنی اينکه هر کس از نظر اقتصادی امکان آنرا داشته باشد تا به آرزوهايش برسد، منوط بر اينکه به آزادی ديگری صدمه نزند.

آزادی اجتماعی عبارتست از آزادی بيان ، اجتماعات ، مذهب و غيره.

رنگ سفيد :

رنگ سفيد مظهر صلح است. بودن اين رنگ در پرچم ايران نشانه ی اعتقاد به صلح است . در گذشته ، در وسط رنگ سفيد پرچم ، عکس شير که نمود سلطان جنگل است گذاشته شده بود و آن نشان دهنده ی رژيم شاهنشاهی بود و اينکه صلح را در بين مردم با شمشير ( نيروی نظامی شاه) برقرار می کنند و آفتاب عدالت از پشت شير برمی آيد.

در زمان جمهوری علامت وسط رنگ سفيد را عوض کرده اند و کلمه ی الله را نوشته اند که به معنی خداست  و به اين معنی است که کسانی که حکومت می کنند نمايندگان خدا هستند.

رنگ سبز:

رنگ سبز نشانه ی طبيعت است و اعتقاد به نگهداری و حفظ محيط زيست را می رساند.

  

معنی واژه ها :

پيشبند آهنگری : پيشبند چرمی که آهنگران در موقع کار می بستند .

ضحاک : نام پادشاه افسانه ای که با کمک شيطان به قدرت رسيد و دو مار روی شانه هايش داشت که غذايشان مغز جوانان بود .

قيام کردن : برخاستن ، بر عليه زور و ستم اعتراض کردن

ادبيات : نوشته ها

مظهر : نشانه

جاودانگی : هميشگی ، ابدی

منوط بر اینکه : به شرط اینکه

صدمه : ضرر و زیان

بیان : حرف

اجتماعات : اتحادیه ها ، جمع شدن ها

مذهب : دین

اعتقاد : معتقد بودن ، اعتقاد داشتن

عدالت : برابری

 

پرسش :

1-     رنگ سرخ در پرچم ایران نشانه ی چيست ؟

2-     آزادی چند جنبه دارد ؟

3-     رنگ سفید در پرچم ایران نشانه ی چيست ؟

4-     علامتی که در گذشته در وسط رنگ سفيد بود چه بود ؟

5-     علامتی که اکنون در وسط رنگ سفید است چيست ؟
 

تمرين :

اکر قرار بود شما قدرت را در دست بگيرید در وسط رنگ سفيد چه شکلی را می کشيديد ؟ چرا ؟