جشن کارگران و مزدبگيران جهان ،

 

Trevlig första maj!

www.farsi.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20090501